Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phatthalung

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การจัดทำ PMQA ๔.๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

การจัดทำ PMQA ๔.๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

      วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
นางสิริมณี  ชุมเรียง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง พร้อมผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์
และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการสมัคร
รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และหารือการจัดทำ PMQA ๔.๐
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
      ในการนี้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
พัทลุง เสนอผลงานเข้ารับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย
     ๑) ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม
        พลังเครือข่าย ทสม. จังหวัดพัทลุง  ร่วมขับเคลื่อนการ
        บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     ๒) ประเภทเลื่องลือขยายผล
         โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
     ๓) ประเภทร่วมใจแก้จน
         โครงการจัดที่ดินทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยมี 
นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน

แกลเลอรี่