Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phatthalung

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงการบูรณาการห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Green Digital Library) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการบูรณาการห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Green Digital Library) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Green Digital Library) เป็นการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบสื่อสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเว็บไซต์ และระบบโมบายแอปพลิเคชัน ทั้งระบบ IOS และ Android เพื่อให้ประชาชน นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจได้รับข้อมูลข่าวสาร/องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ และการสร้างการตระหนักรู้ในการรักษา และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม