Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phatthalung

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ช่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการป้องกันและรักษาซากเจดีย์เก่าบนเขาอกทะลุและสร้างทางขึ้นไปตามปล่องจากช่องเขาอกทะลุสู่ยอดเขา

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการป้องกันและรักษาซากเจดีย์เก่าบนเขาอกทะลุและสร้างทางขึ้นไปตามปล่องจากช่องเขาอกทะลุสู่ยอดเขา

วันที่ 15 กรกฏาคม 2564 นางสิริมณี ชุมเรียง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายศักดา ปานเจิม ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ และนางสาวศาณี ทิพย์ทะเบียนการ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการป้องกันและรักษาซากเจดีย์เก่าบนเขาอกทะลุและสร้างทางขึ้นไปตามปล่องจากช่องเขาอกทะลุสู่ยอดเขา โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชกรจังหวัดพัทลุง กล่าวเปิด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองพัทลุง

แกลเลอรี่