Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phatthalung

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ช่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2564 นางสิริมณี ชุมเรียง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวเปิดการอบรม ณ โรงแรมศิวารอยัล อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอโครงการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป

แกลเลอรี่