Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phatthalung

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ช่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ทสม. จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ทสม. จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสิริมณี ชุมเรียง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ทสม. จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2564 เพื่อชี้แจงและหารือเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการอำนวยการ ทสม. จังหวัดพัทลุง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการอำนวยการเครือข่าย ทสม. จังหวัดพัทลุง โดยมีนางปราณี รัตนประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

แกลเลอรี่