Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phatthalung

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ช่าวประชาสัมพันธ์

ให้ขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

 

“ให้ขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในพื้นที่ป่าไม้”

 

        ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติ  เมื่อวันที่  11 พฤษภาคม  2564 ให้ขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2563  สืบเนื่องจากมีหน่วยงานของรัฐ บางหน่วยงานที่ใช้พื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต แต่ยื่นคำขอใช้พื้นที่ฯ ไม่ทันห้วงเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งสิ้นสุดไปเมื่อวันที่  19  ธันวาคม  2563 นั้น จึงมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ให้ขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์  ในพื้นที่ป่าไม้เพิ่มเติมอีก 120 วัน นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลา ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 7 กันยายน 2564 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดแล้ว ห้ามมิให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใดๆ  เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาด และหากปรากฏว่า   ยังมีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใดฝ่าฝืน ให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด

        ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  กำหนดให้ ป่า หมายความว่า ที่ดินรวมตลอดถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ  และที่ชายทะเลที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมาย

พื้นที่ป่าไม้ ตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 หมายถึง ที่ดิน  ที่ยังมิได้กรรมสิทธิ์ หรือได้สิทธิครอบครอง หรือที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดิน

จึงขอแจ้งให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใดๆ ที่มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดพัทลุงตรวจสอบ หากพบว่ายังไม่ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้      ขอให้มายื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง(ทสจ.พัทลุง) และพื้นที่ป่าไม้ตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ให้ยื่นคำขอได้ที่ศูนย์ป่าไม้พัทลุง ภายในวันที่ 7 กันยายน 2564 นี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร 074 840 823 ต่อ 15

 

นางสิริมณี  ชุมเรียง

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

....ขอบคุณค่ะ....

เอกสารแนบ

2ให้ขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในพื้นที่ป่าไม้

ขนาดไฟล์:0.11 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 2 ครั้ง