Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phatthalung

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ช่าวประชาสัมพันธ์

วาระวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

“วาระวันต้นไม้ประจำปีของชาติ”

       คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ได้อนุมัติให้วันวิสาขบูชา  ของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งปีนี้ตรง กับวันที่ 26 พฤษภาคม 2564ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้เชิญชวนประชาชน ในทุกหมู่เหล่าของจังหวัดพัทลุง องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา    เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ โรงเรียนบ้านยางยายขลุย หมู่ที่ 3 ตำบลร่มเมือง    อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง ในพื้นที่ 7 ไร่ จำนวนกล้าไม้ 700 ต้น พร้อมทั้ง  ได้แจกจ่ายกล้าไม้ จำนวน 500 ต้น ได้แก่ ต้นพะยอม ตะเคียนทอง หลุมพอ กันเกรา(ตำเสา) มะฮอกกานี ยางนา จำปาป่า และมะม่วงหิมพานต์ ให้ประชาชนได้นำไปปลูก    ในที่ดินของตนเอง

         ดังนั้น เพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564  จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชน  จังหวัดพัทลุง  ร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณหน่วยงาน หรือสถานที่อื่นๆ เช่น ที่สาธารณประโยชน์ ป่าชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียน  ริมแม่น้ำลำคลอง สองข้างทางสาธารณประโยชน์  เพื่อเพิ่มจำนวนต้นไม้ให้เอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของประชาชนทั่วไป รวมทั้งเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก อันเป็นการลดภาวะโลกร้อนซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น  และขอให้ช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูก  ให้เจริญเติบโตต่อไป และเป็นการสนองพระราโชบายของพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการปลูกไม้ 3 อย่าง  เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งได้แก่ 1.ไม้ใช้สอย  2.ไม้เศรษฐกิจ  3.ไม้กินได้ ประโยชน์ที่ได้รับนอกจาก 3 อย่างข้างต้น ที่เพิ่มมาก็คือ เพิ่มการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพวกเราสืบไป โดยสามารถขอรับกล้าไม้ได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้พัทลุง อำเภอป่าพะยอม และที่ศูนย์ป่าไม้พัทลุง

 

นางสิริมณี  ชุมเรียง

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

....ขอบคุณค่ะ....

เอกสารแนบ

1

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 6 ครั้ง