Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phatthalung

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ช่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้

ประชุมหารือการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00น. นางสิริมณี ชุมเรียง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ และศูนย์ป่าไม้พัทลุง เข้าร่วมประชุมหารือการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

แกลเลอรี่