Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phatthalung

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ช่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 นางสิริมณี ชุมเรียง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางสาวศาณี ทิพย์ทะเบียนการ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน  ห้องประชุมโนรา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

แกลเลอรี่