Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phatthalung

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ช่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการฝ่าย ปฏิบัติงานปลูกป่า ครั้งที่ 1/2564 ภายใต้โครงการปลูกป่า และควบคุมไฟป่า

ประชุมคณะกรรมการฝ่าย ปฏิบัติงานปลูกป่า ครั้งที่ 1/2564 ภายใต้โครงการปลูกป่า และควบคุมไฟป่า

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. นางสิริมณี ชุมเรียง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางสาวศาณี ทิพย์ทะเบียนการ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป่าไม้พัทลุง ร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่าย ปฏิบัติงานปลูกป่า ครั้งที่ 1/2564 ภายใต้โครงการปลูกป่า และควบคุมไฟป่า โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง ทั้งนี้มีนางปราณี รัตนประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และพันเอก พิชิต โชติแก้ว รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพัทลุง (ท) เข้าร่วมในโอกาสนี้ด้วย

แกลเลอรี่