Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phatthalung

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ช่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อตรวจสอบคัดกรองโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดพัทลุง คณะทำงานชุดที่ ๔

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อตรวจสอบคัดกรองโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดพัทลุง คณะทำงานชุดที่ ๔

วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสิริมณี ชุมเรียง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางจิรภา เพชรรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนน้ำ และนางวณัฐฌา  ยอดราช ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อตรวจสอบคัดกรองโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดพัทลุง คณะทำงานชุดที่ 4 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน  โดยมีนายถนอม ชูสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

แกลเลอรี่