Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phatthalung

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ช่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ ๔.๐

แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ ๔.๐

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสิริมณี ชุมเรียง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางวณัฐฌา ยอดราช ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ และนางจิรภา เพชรรักษ์ ผู้อำนวยการทรัพยากรน้ำเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ ๔.๐ (Application Report)ช่วยเหลือโดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายฉัตรชัย อุสาหะ  เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกาบบัว ชี้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

 

แกลเลอรี่