Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phatthalung

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ช่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากบ่อขยะ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากบ่อขยะ
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ นางสิริมณี ชุมเรียง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวศาณี ทิพย์ทะเบียนการ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมแก้ไขปัญหากรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากบ่อขยะ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่ และพื้นที่บ่อขยะ ม.๔ ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองพัทลุง กอ.รมน.จังหวัดพัทลุง สาธารณสุขอำเภอเมือง กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ม.๔ ต.ปรางหมู่
ในการนี้ได้ คณะผู้เข้าร่วมฯ ได้พิจารณาและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการในดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้
๑) การใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ตั้งบริเวณใกล้เคียงบ่อขยะ
๒)การกีดขวางทางน้ำ
๓)การเกิดน้ำเสียและกลิ่นเหม็นจากบ่อขยะ
ทั้งนี้ ที่ประชุมขอให้เทศบาลตำบลปรางหมู่พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตประกอบกิจการการจัดการขยะให้เป็นไปตาม ๑)พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ๒) พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2560 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

แกลเลอรี่