Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phatthalung

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบาย แก่ข้าราชการในสังกัด ท้องที่จังหวัดพัทลุง

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบาย แก่ข้าราชการในสังกัด ท้องที่จังหวัดพัทลุง

         วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ พร้อมคณะผู้บริหาร 
ลงพื้นที่ตรวจราชการและรับการรายงานสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พร้อมมอบนโยบายและแนวทาง
การดำเนินงาน  โดยมีนางสิริมณี ชุมเรียง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง 
หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ท้องที่จังหวัดพัทลุง  รวมถึง สมาชิก ทสม.จังหวัดพัทลุง ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง  และได้ปลูกต้นพะยอม ต้นไม้มงคล ซึ่งได้รับพระราชทานให้เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดพัทลุง 
บริเวณหน้าอาคารสำนักงานในโอกาสนี้ด้วย
         ในการนี้ ปกท.ทส. ได้มอบนโยบายว่า ขอให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง
ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ส่วนหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัด ให้รับผิดชอบการทำงานตามหน้าที่ที่ี่ได้รับมอบหมาย คอยสนับสนุน
ข้อมูล คำแนะนำทางวิชาการ และสนับสนุนการทำงาน  ให้มีการบูรณาการร่วมกัน  เน้นย้ำการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
รวมถึงยกระดับคุณภาพในการทำงาน  เพื่อทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยมีศักยภาพที่ดีขึ้นต่อไป

แกลเลอรี่