Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

Provincial office of Natural Resources And Environment Phatthalung

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๕

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๕
๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายศักดา ปานเจิม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง และนางสาวศาณี ทิพย์ทะเบียนการ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการตรวจราชการของ นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๕ และคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมอิรวดี ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

แกลเลอรี่