Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phatthalung

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

15 ก.พ. 64

การนับอายุรายงาน EIA เพื่อใช้ประกอบการอนุมัติอนุญาต

15 ก.พ. 64

คู่มือและเอกสารเผยแพร่ การดำเนินการตามกฎกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำ

จำนวนทั้งหมด 2 รายการ
1