Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

Provincial office of Natural Resources And Environment Phatthalung

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนทรัพยากรน้ำ

ส่วนทรัพยากรน้ำ

๔. ส่วนทรัพยากรน้ำ

(๑) การอนุญาต ควบคุม กำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล

(๒) การตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล เปรียบเทียบคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๓) รับคำขอสัมปทาน ต่ออายุ โอน ขยายเขตประปาสัมปทาน รวมทั้งคำขอปรับอัตราค่าน้ำหรือคำรับรองมาตรวัดน้ำ

(๔) ประสานการสำรวจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีในระดับจังหวัด

(๕) ประสานและดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง

(๖) ดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรน้ำ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวก และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

        การแบ่งงานในส่วนทรัพยากรน้ำ

1.ฝ่ายทรัพยากรน้ำผิวดิน  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานจัดทำแผนการจัดการน้ำของจังหวัด ประสานการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ บำรุงรักษาระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด กิจการประปาสัมปทานของน้ำผิวดินในระดับจังหวัดการสำรวจ  ควบคุม กำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ประสานการจัดการน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัด กิจการประปาสัมปทานของน้ำบาดาลในระดับจังหวัด และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

2.ฝ่ายทรัพยากรน้ำใต้ดิน  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ควบคุม กำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ประสานการจัดการน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัด กิจการประปาสัมปทานของน้ำบาดาลในระดับจังหวัด และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย