Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

Provincial office of Natural Resources And Environment Phatthalung

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

๓. ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

(๑) การอนุญาต ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ และการอนุญาตอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการกรมป่าไม้และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๒) การอนุญาต ตรวจสอบ ควบคุมการมีและใช้เลื่อยยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยเลื่อยยนต์และกฎหมายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

(๓) การอนุญาต ตรวจสอบ ควบคุมการทำไม้ส่วนป่าตามกฎหมายว่าด้วยสวนป่าและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๔) รับคำขออนุญาตตรวจสอบพื้นที่ การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ รับคำขอตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาอนุญาตการขอผ่านทางหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๕) จัดทำแผนและบูรณาการ การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและที่ดินในระดับจังหวัด

(๖) ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

(๗) ดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวก

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

        การแบ่งฝ่ายในส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

        (๑)  ฝ่ายการอนุญาต   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  การอนุญาต ควบคุม กำกับ ดูแล โรงงานแปรรูปไม้       โรงค้าไม้แปรรูป โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ การอนุญาต ควบคุม กำกับ ดูแลการมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์ การอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการตัดฟันไม้สวนป่าเอกชน การอนุญาตนำไม้และของป่าเคลื่อนที่การอนุญาตตามกฎหมายอื่น ๆ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบอำนาจ การประสานการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

        (๒)  ฝ่ายการอนุรักษ์และส่งเสริม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด  ประสานแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและการทำลายทรัพยากรป่าไม้ในระดับจังหวัด ประสานด้านการส่งเสริม/ฟื้นฟูการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประสานการสำรวจการใช้ทรัพยากรธรณีในระดับจังหวัด ประสานเฝ้าระวัง ดูแล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

        (๓) งานบริการด้านป่าไม้ระดับอำเภอ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย งานส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมายโดยแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ  ดังนี้

        - งานบริการด้านป่าไม้ระดับอำเภอสายที่ ๑ รับผิดชอบพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอควนขนุน อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอป่าพะยอม และอำเภอศรีบรรพต

        - งานบริการด้านป่าไม้ระดับอำเภอสายที่ ๒ รับผิดชอบพื้นที่อำเภอกรงหรา อำเภอบางแก้ว อำเภอตะโหมด อำเภอเขาชัยสน อำเภอป่าบอน และอำเภอปากพะยูน