Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

Provincial office of Natural Resources And Environment Phatthalung

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนสิ่งแวดล้อม

ส่วนสิ่งแวดล้อม

๒. ส่วนสิ่งแวดล้อม

(๑) จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และแผนบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัด

(๒) ตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด

(๓) บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๔) พัฒนาและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และเครือข่ายอื่นๆ

(๕) เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ

(๖) ประสานให้คำแนะนำ ส่งเสริมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

(๗) ดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

(๘) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

        การแบ่งฝ่ายในส่วนสิ่งแวดล้อม

​1.ฝ่ายควบคุมมลพิษ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  การตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแล แหล่งกำเนิดมลพิษ  ประสานให้คำแนะนำการควบคุมมลพิษ  และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย​

2 ฝ่ายสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  การจัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดการติดตามประเมินผล และตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  การส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย